趍 xu (13n)

1 : Nguyên là chữ trì 遲, tục mượn làm chữ xu 趨.