赯 đường (17n)

1 : Đỏ tía, sắc mặt đỏ tía gọi là đường.