赩 hách (13n)

1 : Đỏ quá, đỏ khé, núi trọc không có cây cối gọi là hách.