賾 trách (17n)

1 : Thâm u (sâu xa uẩn áo). Như thám trách sách ẩn 探賾索隱 nghiên cứu nghĩa lý sâu xa.