賮 tẫn (16n)

1 : Đồ cống. Những vật quý báu của mán rợ ngoài đem đến cống gọi là sâm tẫn 琛賮.
2 : Đồ tặng tiễn kẻ lên đường, nay thông dùng chữ tẫn 贐.