賕 cầu (14n)

1 : Ăn của đút, lấy của làm sai phép luật gọi là cầu.