賂 lộ (13n)

1 : Đem của đút lót gọi là lộ.
2 : Của cải.