貺 huống (12n)

1 : Ban cho. Như hậu huống 厚貺 cho nhiều.
2 : Lời kính tạ người ta đã cho mình. Như huống lâm 貺臨 ngài lại tới đến với tôi thế cũng như cho tôi vẻ vang vậy.