貰 thế (12n)

1 : Vay, cho thuê đồ cũng gọi là thế.
2 : Tha thứ, xá tội cho.