貪 tham (11n)

1 : Ăn của đút. Như tham tang uổng pháp 貪贓枉法 ăn đút làm loạn phép.
2 : Tham, phàm mong cầu không biết chán đều gọi là tham.