豳 bân (17n)

1 : Nước Bân, thuộc tỉnh Thiểm Tây nước Tàu bây giờ.