豗 hôi (10n)

1 : Đánh nhau. Như huyên hôi 喧豗 tiếng đánh chửi nhau rầm rĩ.