豌 oản (15n)

1 : Một thứ đậu. Oản đậu 豌豆, cũng gọi là hồ đậu 胡豆.