豋 đăng (13n)

1 : Cái bát bằng sành đựng phẩm vật cúng.