豀 hề (17n)

1 : Bột hề 勃豀 chống cãi, ngang trái. Cũng viết là 勃谿.