谿 khê (17n)

1 : Lạch, khe nước trong núi. Cũng viết là khê 溪.

谿
谿
谿