讜 đảng (27n)

1 : Nói thẳng. Như đảng ngôn 讜言 lời nói thẳng thắn.