譫 chiêm, thiềm (20n)

1 : Nói mê, nói sảng. Ta quen đọc là thiềm.