譚 đàm (19n)

1 : To lớn.
2 : Bàn bạc. Cũng như chữ đàm 談.
3 : Trễ tràng.
4 : Họ Ðàm.