謙 khiêm, khiệm (17n)

1 : Nhún nhường, tự nhún nhường không dám khoe gọi là khiêm.
2 : Một âm là khiệm. Thỏa thuê.