謐 mật, mịch (17n)

1 : Yên lặng. Cũng đọc là mịch. Như tĩnh mịch 靜謐.