諟 thị (16n)

1 : Ðúng, phải, cùng nghĩa với chữ thị 是.
2 : Xét rõ.