諍 tránh (15n)

1 : Can, ngăn, lấy lời nói mà ngăn người khỏi làm điều lầm lỗi.
2 : Kiện, cãi.