誨 hối (14n)

1 : Dạy bảo, lấy lời mà dạy gọi là hối. Như giáo hối 教誨 dạy bảo khuyên răn.
2 : Lời dạy.