誄 lụy (13n)

1 : Lời viếng. Thương kẻ chết mà làm lời thuật hành trạng của kẻ chết ra gọi là lụy.
2 : Cầu cúng.