詹 chiêm, đạm (13n)

1 : Xét, cấp giúp. Phép quan ngày xưa có một chức là chiêm sự phủ 詹事府 là một chức quan cung cấp mọi việc cho Thái tử.
2 : Nói nhiều.
3 : Đến.
4 : Một âm là đạm. Ðủ.