詭 quỷ (13n)

1 : Dối trá, quỷ quyệt.
2 : Lạ lùng, như thù hình quỷ chế 殊形詭制 chế ra những hình thù lạ lùng.
3 : Trái.
4 : Trách, trách nhiệm.