証 chứng (12n)

1 : Can gián. Tục mượn dùng như chữ chứng 證 nghĩa là chứng cớ.