註 chú (12n)

1 : Giải thích cho rõ nghĩa.
2 : Chua vào, chép một điều gì vào sách gọi là chú sách 註冊.