訢 hân, hy (11n)

1 : Vui, cùng nghĩa với chữ hân 欣.
2 : Nấu, hấp.
3 : Một âm là hy. Hy hợp 訢合 hòa khí giao cảm.