訝 nhạ (11n)

1 : Ngờ lạ. Như thâm nhạ kì sự 深訝其事 sự ấy lấy làm kỳ lạ quá.