訒 nhẫn (10n)

1 : Nói ý tứ, lời nói thận trọng như khó khăn mới nói nên lời.