訑 di, tha, nãn (10n)

1 : Di di 訑訑 nhơn nhơn tự đắc.
2 : Một âm là tha. Lừa dối.
3 : Lại một âm là nãn. Phóng túng.