訐 kiết, yết (10n)

1 : Bới móc, bới móc việc riêng của người ra. Cũng đọc là chữ yết.