訃 phó (9n)

1 : Báo tin có tang. Ta gọi là cáo phó 告訃.