觝 để (12n)

1 : Cùng nghĩa với chữ để 牴 húc, chạm.
2 : Giác để 角觝 một trò chơi đời nhà Hán.