觔 cân (9n)

1 : Nguyên cùng nghĩa với chữ cân 筋. Tục mượn dùng như chữ cân 斤.