覘 siêm, chiêm (12n)

1 : Dò xét, dòm. Ta quen đọc là chiêm.