覈 hạch (19n)

1 : Nghiêm xét, xét sự gì được thực đích gọi là hạch thực 覈實.
2 : Nghiệt ngã.