襭 hiệt (20n)

1 : Đùm, lấy vạt áo đùm vật gì gọi là hiệt.