襬 bi, bãi (20n)

1 : Xiêm, đáy áo. Cũng đọc là chữ bãi.