襪 miệt, vạt (20n)

1 : Cái bí tất. Cũng đọc là chữ vạt.