襦 nhu (19n)

1 : Áo cánh, áo lót mình gọi là hãn nhu 汗襦.
2 : Là lượt đặc (nhỏ mà khít).
3 : Cái yếm dãi.