襇 cán, giản (17n)

1 : Bức quần, nếp quần. Cũng đọc là chữ giản.