褰 khiên (16n)

1 : Vén áo, vén quần.
2 : Cái khố.
3 : Rụt lại.