複 phức (14n)

1 : Áo kép.
2 : Phàm sự vật gì mà hai ba lần chồng chất đều gọi là phức. Như trùng phức 重複 chồng chập.