裾 cư, cứ (13n)

1 : Vạt áo.
2 : Một âm là cứ. Cùng nghĩa với chữ cứ 倨.