裴 bùi (14n)

1 : Họ Bùi.
2 : Có khi dùng như chữ bồi 徘 bồi hồi.