裰 chuyết, xuyết (13n)

1 : Khíu vá. Tục gọi cái áo dài là trực chuyết 直裰. Ta quen đọc là chữ xuyết.