裘 cừu (13n)

1 : Áo lông cừu. Nguyễn Du 阮攸 : Tệ tận điêu cừu bất phục tê, Triệu đài chỉ chưởng thổ hồng nghê 敝盡貂裘不復西,趙臺抵掌吐虹霓 Rách hết áo cừu đen, không trở lại phía Tây (nhà Tần), Nơi triều đường nước Triệu, đập tay thở ra cầu vồng (ra tài hùng biện).
2 : Cơ cừu 箕裘 nối được nghiệp trước.